29 grudnia 2014 Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła wyniki kontroli pn. OCHRONA POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI. Z raportu tego wyłania się smutny obraz naszej aglomeracji, a w szczególności miasta Zabrze. W Zabrzu w 2011 roku było aż 125 dni z przekroczonym stanem normatywnym tzn. pyłu zawieszonego PM10. Oznacza to, że w 2011 aż jedna trzecia dni w roku była z przekroczoną normą ! Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia  m.in. choroby płuc i układu krążenia. 

Obserwując to co się dzieje obecnie za naszymi oknami, trudno nie odnieść wrażenia, że stan się tylko pogarsza zamiast poprawiać. Zapraszam do zapoznania się z tym raportem (pod tym linkiem). Niestety nie jest to lektura łatwa i tym bardziej przyjemna.

Tabela 1. Średnia liczba dni w roku, w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (50 µg/m3) wg danych EEA

tabela2